fbpx
Menu Zamknij

Prognoza cen energii elektrycznej na polskim rynku

Prognoza cen energii elektrycznej

Autorski model IEO – Prognoza cen energii elektrycznej na polskim rynku.

Do połowy czerwca 2018 roku kraje członkowskie UE powinny przygotować „Krajowe
plany działania na rzecz energii i klimatu”, wyznaczające ramy krajowej polityki
energetycznej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, na początku 2018 roku miał
pojawić się projekt polskiej Polityki Energetycznej 2040. Projekt miał zawierać koszty polityki,
wsparcie energetyki węglowej i idące za tym koszty polityki klimatycznej oraz, być może,
ambitne plany dotyczące wprowadzenia energetyki jądrowej.

Sektor wytwarzania energii elektrycznej w obliczu wielomiliardowych inwestycji

Występujące, coraz bardziej widoczne, symptomy braku mocy w systemie, rosnące
wymagania dotyczące emisyjności generacji oraz obecne plany rządu wskazują na to, że
sektor wytwarzania energii elektrycznej stoi w obliczu wielomiliardowych inwestycji. W
przypadku realizacji zapowiadanego scenariusza, w latach 2021-2040 energetyka
węglowa będzie wymagała nakładów inwestycyjnych rzędu 25 mld zł, gazowa 18 mld zł,
a sama budowa bloków jądrowych, wprowadzanych do systemu bardzo szybko i w
bardzo dużej skali pochłonie ok. 150 mld zł.

Rosnące ceny surowców nieodnawialnych

Braki węgla kamiennego na rynku krajowym oraz rosnące ceny surowców na
rynkach zagranicznych z pewnością negatywnie odbiją się na kosztach paliwa w polskiej
elektroenergetyce. W połączeniu z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z której wynika
zatwierdzona już reformą systemu ETS zmierzająca do podniesienia cen uprawnień do
emisji CO2, scenariusz Polskiej Polityki Energetycznej 2040 może okazać się niezwykle
kosztowny, a koszty te mogą narastać w znacznie szybszym tempie niż dotychczas.
Utrzymanie bardzo wysokiego udziału energetyki węglowej oraz wielomiliardowe plany
inwestycyjne w perspektywie rosnących kosztów zmiennych eksploatacji elektrowni
konwencjonalnych obciążą przede wszystkim odbiorców końcowych.

Analiza systemu energetycznego

Jednym z kompleksowych narzędzi do analizy systemu energetycznego pod względem
kosztów jest MESAP (Modular Energy System Analysis and Planning Environment)
wykorzystywany od niemal dekady w Instytucie Energetyki Odnawialnej do tworzenia
scenariuszy energetycznych, w tym np. scenariusza „Rewolucji energetycznej (‘2013). Na
bazie MESAP Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował model prognostyczny cen
energii elektrycznej. Model ten wykorzystano np. w scenariuszu mixu
elektroenergetycznego na podstawie zapowiadanej przez Ministerstwo Energii strategii
bazującej na łączeniu energetyki węglowej (zachowanie 50% udziału węgla do 2040 r.) i
atomowej wchodzącej do mixu energetycznego w 2031 roku – scenariusz (ATOM ‘2031).
Na tej podstawie opracowano prognozę średnich cen energii elektrycznej na rynku.
Wyniki (ATOM ‘2031) zestawiono z alternatywnymi scenariuszami, w których planowany
potencjał energetyki jądrowej zastąpiono blokami gazowymi (GAZ ‘2031) i morskimi
farmami wiatrowymi (MEW ‘2031), co obrazuje rysunek.

Brak oficjalnej prognozy cen w Polsce

Niestety, w Polsce jak dotąd nie ma oficjalnej, ani tym bardziej publicznie dostępnej,
prognozy cen, która mogłaby stanowić ważną wskazówkę dla odbiorców. W
szczególności dla przedsiębiorstw obracających dużymi wolumenami energii i dla
inwestujących w źródła wytwórcze w tym autoproducentów/prosumentów, ale także być
„benchmarkiem” dla dostawców i sprzedawców energii.
Dzięki nowemu modelowi prognostycznemu każdą zmianę mixu energetycznego i systemu
wsparcia (programu pomocy publicznej) oraz każdą kolejną wersję nowej polityki
energetycznej można przeliczyć na ceny energii dla odbiorców i ceny hurtowe energii.